Home
                                    IDA's Office Bearer
   
 
Shri Arun Narke
(President, IDA)
 
Dr. Satish Kulkarni
(Vice-President, IDA)
Dr. G.S. Rajorhia
(Vice-President, IDA)

Elected Members
Dr. G.R. Patil
Mr. Arun Patil
Mr. M.P.S. Chadha
Dr. J.V. Parekh
Dr. S.K. Kanawjia
Dr. R.S. Khanna

Mr. Kirit K. Mehta
Dr. Raja RathinaM
Mr. Parthibhai G. Bhatol
 
Mr. Sudhir Kumar Singh
 
Dr. K.S. Ramachandra
Nominated Members

Dr. R. Chattopadhyay
Mr. Subhash Chandra Mandge
Mr. C.P. Charles
Mr. Sangram R. Chaudhary
Mr. Animesh Banerjee
Dr. Anil Kumar Srivastava
   

Dr. E. Ramesh Kumar

  Dr. R.R.B. Singh