Indian Dairy Association  (South Zone)
C/o IDA House, NDRI Campus, Adugodi,
Bangalore - 560 030.
Fax : 080 - 25710161

 
Chairman : Shri C.P. Charles
Vice-Chairman : 1. Dr. K.S. Ranachandra
Secretary : Dr. Bandla Srinivas
Treasurer : Mr. R. Malleshappa
Members :  
1. Dr. A. Elango 9. Dr. P.I. Geevarghese
2. Dr. B.V. Venkateshaiah 10. Shri B. Nataraj
3. Dr. Natarajan Sankaran 11. Dr. Kajal Sankar Roy
4. Shri Bachegowda R 12. Dr. P.K. Shrivastava
5. Shri H.J.S. Gowda 13. Shri B.V. Dharmendra
6. Dr. N.K.S. Gowda 14. Shri S. Rajeev
7. Dr. B.C. Ghosh 15. Shri S. Venkatachalam
8. Shri K.V. Jagannatharao